Onze gegevens

Anne de Vrieslaan 11
7741 DC Coevorden
Telefoon: (0524) 850 120
Mobiel: (06) 22 92 57 02
E-mail: info@vulto.info
Linkedin: Emile Vulto

Vulto Belastingadviseurs

Mr. E.O.M. Vulto belastingadviseurs c.s. is een handelsnaam van Vulto Belastingadviseurs BV, gevestigd te Coevorden en ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel Noord Nederland onder nr. 32089945.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd en geregistreerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 120/2002. Op onze site treft u een exemplaar aan van deze voorwaarden.

Nieuws

Inkeerregeling is per 1-1-2018 afgeschaft.

#

Pensioenrichtleeftijd is per 1-1-2018 verhoogd naar 68 jaar (van belang voor onder andere netto-pensioenregelingen en beschikbare premieregelingen).

#

Wetsvoorstel ingediend om de renteaftrek binnen fiscale eenheid te beperken met terugwerkende kracht vanaf 25 oktober 2017; Dit is gebeurd naar aanleiding van een procedure gevoerd voor het Hof van Justutie (EU), waarin is gesteld dat het niet toelaten van renteaftrek in buitenlandse situaties (waarin geen fiscale eenheid geldt) niet in overeenstemming is met EU-recht). In verband met de drempel van € 750.000 per vennootschap, zal de aftrekbeperking het MKB nauwelijks raken.

#

De regelgeving omtrent de oudedagsverplichting (ODV) en de zienswijze hoe daarmee om te gaan, wordt verder uitgekristalliseerd. Als de ODV gerechtigde komt te overlijden, dan moet de ODV toekomen aan de erven. Dat hoeft niet persé de partner te zijn. Als de partner de ODV niet krijgt toebedeeld, dan hoeft deze niet geïmputeerd te worden in de hoge partnervrijstelling voor de erfbelasting. De kinderen (als die de erven zijn) hoeven over de ODV dan sowieso geen erfbelasting te betalen.

#

Per 1 januari 2018 is de landbouwregeling voor de omzetbelasting afgeschaft. Dat betekent dat de boeren gewoon BTW plichtig zijn. Mocht de boer in kwestie vóór 1 januari 2018 bedrijfsmiddelen hebben gekocht, waarvan hij de BTW niet heeft afgetrokken, dan kan hij, voorzover de bedrijfsmiddelen nog in de herzieningsperiode vallen, de BTW aftrekken (voor de periode vanaf 1-1-2018). Wel in één keer claimen in de eerste aangifte BTW over 2018.

#

Handhaving van de wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2020. Tenzij sprake is van kwaadwillendheid.

#

Opbouw van pensioen in eigen beheer is niet meer mogelijk vanaf 1 juli 2017.

#

Het op grote schaal verzamelen van gegevens van auto's door middel van camera's langs de (snel)weg, is in strijd met privacywetgeving, aldus de Hoge Raad. De Belastingdienst mag deze gegevens niet gebruiken om rittenadministraties te controleren die zijn gemaakt te behoeve van de autobijtelling.

#

Minimum DGA salaris vanaf 1-1-2017 naar € 45.000. Dit bedrag geldt ook voor 2018.

#

Geruisloze doorschuiving van TBS werkzaamheid naar onderneming moet volgens de Hoge Raad ruim worden uitgelegd (HR 13 mei 2016).

#

Arbeidsverhouding van een commissaris niet langer verplicht een fictieve dienstbetrekking vanaf 1 mei 2016.

#

Let op: ZZP'ers moeten VAR vervangen door overeenkomsten die voorgelegd worden aan de Belastingdienst. Er zijn inmiddels modelovereenkomsten.

#

Dreigt verliesverdamping in de BV en heeft de BV een nog niet ingegane lijfrente waarvan de uitkeringen nog niet zijn vastgesteld (een zogenaamde gerichte lijfrente)? Zet de gerichte lijfrente om in een zuivere lijfrente.

#

Bij te late aangifte IB en VpB boete laten matigen tot € 49 (IB) en € 246 (VpB). Wel beterschap beloven qua aangiftegedrag.

#

Let op!
Regels proeftijd tijdelijk contract:
Sinds 1 januari 2015 (en voor sommige CAO's 1 juli 2015) gelden de volgende regels:
bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen;
bij een looptijd van meer dan 6 maanden maar minder dan 2 jaar mag de maximale proeftijd 1 maand zijn;
een langere proeftijd mag worden vastgesteld als de werknemer een tijdelijk contract van 2 jaar of langer krijgt. De maximale duur van de proeftijd is in dat geval 2 maanden.

#

Nieuw belastingverdrag met Duitsland treedt in werking op 1-1-2016

#

Vergrijpboete bij onjuiste of geen toepassing van privégebruik auto is door Gerechtshof Leeuwarden gematigd. De algemene regeling is van toepassing en niet de bijzondere regeling zoals is vervat in BBBB. Dus geen 80% of 40% boete maar bijvoorbeeld 50% en 25%

#

Ook zonder een beschikking kan sprake zijn van een fiscale eenheid BTW. Voor een aansprakelijkstelling van belastingschulden van andere BV's binnen de fiscale eenheid is echter wel een beschikking nodig. Zonder beschikking geen aansprakelijkheid.

#

Geen sluitende kilometeradministratie betekent niet altijd dat opzet of grove schuld in het spel is. Geen boete!! Hof Amsterdam, 18 september 2014.

#

Werkkostenregeling is vanaf 1 januari 2015 verplicht.

#

Eigenaren van zonnepanelen die stroom leveren aan het openbare net en die hebben geopteerd voor ondernemerschap voor de BTW dienen wel periodiek aangifte BTW te doen. Wel zullen velen gebruik kunnen maken van de kleine ondernemersregeling (KOR).

#

Ontslag-stamrechten in eigen BV mogen ook gedeeltelijk worden afgekocht .

#

Registratie van voorovereenkomsten dient vanaf 1 januari 2014 te geschieden bij de Belastingdienst Heerlen. Aangetekend, zonder nietjes en met een ingevuld geleideformulier.

#

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) ook van toepassing op vastgoed BV's (Hof den Haag), maar pas op: de jurisprudentie is grillig en er moet meer zijn dan alleen beleggen.

#

Bewust onjuiste gegevens verstrekt voor een voorlopige aanslag: Let op: kabinet wil dit strafbaar stellen met een boete die kan oplopen tot 100%.

#

Waarde serviceflats voor Erfbelasting vanaf 2012 niet meer WOZ waarde maar Waarde in het economische verkeer (vaak veel lager).

#

50% willekeurige afschrijving mogelijk op investeringen gedaan na 1 juli 2013.

#

Particulieren die zonnepanelen op het dak van hun woning laten monteren en stroom leveren aan het energiebedrijf kunnen mogelijk opteren voor ondernemerschap BTW

#

Let er op dat een bestuurder van een BV aansprakelijk kan worden gesteld voor de loonheffing (met boete) als achteraf blijkt dat hij onvoldoende controle heeft gehouden op het (ontbreken van) privégebruik auto van een werknemer van de BV.

#

Een BTW plichtige ondernemer doet er goed aan om de zakenauto ex BTW te verzekeren; dat scheelt premie en bij schade wordt sowieso de schade ex BTW uitgekeerd.

#

Rechtbank Breda vindt boete wegens te late aangifte VpB (€ 2.460) buitenproportioneel en stelt deze vast op € 452.

#

Crisisheffing loonbelasting (voor salarissen boven de € 150.000) raakt niet opnames uit levenslooptegoed

#

Zelfbewoning ook waardedrukkende factor bij inbreng onderneming in BV

#

Hoge Raad oordeelt op grond van Europese regelgeving dat BTW forfait privégebruik auto niet voldoet aan evenredigheidsbeginsel. Dus er mag niet méér BTW worden gecorrigeerd voor privégebruik dan daadwerkelijk daaraan is toe te rekenen. De belastingplichtige dient daartoe dan wel de gegevens aan te leveren.

#

Geen verlaagd tarief overdrachtsbelasting bij aankoop bouwkavel ten behoeve van woningbouw (Rechtbank Arnhem, 7 augustus 2012). Levering van bouwrijpe grond is overigens vrijgesteld van overdrachtsbelasting maar wel belast met 21% omzetbelasting.

#

Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2013 ook afhankelijk van vermogen. Meer dan € 80.000 vermogen in box 3 (vermogen boven de heffingsvrijstelling) betekent geen zorgtoeslag.