Onze gegevens

Anne de Vrieslaan 11
7741 DC Coevorden
Telefoon: (0524) 850 120
Mobiel: (06) 22 92 57 02
E-mail: info@vulto.info
Linkedin: Emile Vulto

Vulto Belastingadviseurs

Mr. E.O.M. Vulto belastingadviseurs c.s. is een handelsnaam van Vulto Belastingadviseurs BV, gevestigd te Coevorden en ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel Noord Nederland onder nr. 32089945.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd en geregistreerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 120/2002. Op onze site treft u een exemplaar aan van deze voorwaarden.

Nieuws

Een belang van tenminste 3% in een fonds voor gemene rekening moet binnenkort worden gepubliceerd in een (openbaar) trustregister.

#

Let op: zorg er voor dat de r/c positie van de DGA op 31-12-2023 is teruggebracht tot maximaal € 700.000.

#

Het minimum DGA salaris bedraagt vanaf 1-1-2023 € 51.000.

#

De Belastingdienst stelt zich soepeler op bij een schuldsaneringsakkoord. Zij doet afstand van haar preferente rechten en neemt genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. Deze ruimhartigheid wordt in acht genomen van 1-8-2021 tot en met 30-9-2023.

#

Liquidatieverliezen zijn vanaf 1 januari 2021 beperkt aftrekbaar. Dat geldt niet voor liquidatieverliezen tot € 5.000.000.

#

De Belastingrente voor de vennootschapsbelasting is vanaf 1 oktober 2020 verlaagd tot 4% en is vanaf januari 2022 weer verhoogd naar 8%.

#

De geruisloze inbreng van de IB-onderneming in de BV geldt de voorwaarde dat de BV binnen 15 maanden na het overgangstijdstip moet zijn opgericht (31 maart van het volgende jaar). Deze termijn is in verband met de Corona-crisis verlengd tot 31 mei.

#

Urencriterium voor zelfstandigenaftrek in 2020 versoepeld. Er wordt ervan uitgegaan dat de ondernemer van 1 maart tot en met 31 mei minimaal 24 uur per week aan zijn onderneming heeft besteed.

#

Het DGA loon mag in 2020 worden verlaagd in verhouding tot de omzetdaling. Het gebruikelijk loon mag dan na afloop van het jaar worden vastgesteld. let wel: reeds uitbetaald loon mag niet met terugwerkende kracht worden verlaagd.

#

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling (wkr) kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geven zonder dat deze belast worden. Deze vrije ruimte die werkgevers hebben om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te geven wordt eenmalig alleen voor 2020 verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. In verband met de drempel van € 750.000 per vennootschap, zal de aftrekbeperking het MKB nauwelijks raken.

#

Een onderneming die vpb-belastingplichtig is mag het verwachte verlies over 2020 dat verband houdt met de coronacrisis alvast van de winst over 2019 aftrekken. Fiscaal-technisch gaat dit door ten laste van de winst over 2019 een fiscale coronareserve te vormen. De fiscale coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019 zonder rekening te houden met deze reserve. Daarnaast mag de fiscale coronareserve niet hoger zijn dan het te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis.

#

Geruisloze doorschuiving van TBS werkzaamheid naar onderneming moet volgens de Hoge Raad ruim worden uitgelegd (HR 13 mei 2016).

#

Arbeidsverhouding van een commissaris niet langer verplicht een fictieve dienstbetrekking vanaf 1 mei 2016.

#

Let op: ZZP'ers moeten VAR vervangen door overeenkomsten die voorgelegd worden aan de Belastingdienst. Er zijn inmiddels modelovereenkomsten.

#

Dreigt verliesverdamping in de BV en heeft de BV een nog niet ingegane lijfrente waarvan de uitkeringen nog niet zijn vastgesteld (een zogenaamde gerichte lijfrente)? Zet de gerichte lijfrente om in een zuivere lijfrente.

#

Bij te late aangifte IB en VpB boete laten matigen tot € 49 (IB) en € 246 (VpB). Wel beterschap beloven qua aangiftegedrag.

#

Ook zonder een beschikking kan sprake zijn van een fiscale eenheid BTW. Voor een aansprakelijkstelling van belastingschulden van andere BV's binnen de fiscale eenheid is echter wel een beschikking nodig. Zonder beschikking geen aansprakelijkheid.

#

Geen sluitende kilometeradministratie betekent niet altijd dat opzet of grove schuld in het spel is. Geen boete!! Hof Amsterdam, 18 september 2014.

#

Eigenaren van zonnepanelen die stroom leveren aan het openbare net en die hebben geopteerd voor ondernemerschap voor de BTW dienen wel periodiek aangifte BTW te doen. Wel zullen velen gebruik kunnen maken van de kleine ondernemersregeling (KOR).

#

Ontslag-stamrechten in eigen BV mogen ook gedeeltelijk worden afgekocht .

#